ontbinding overeenkomst
ontbinding overeenkomst

ontbinding overeenkomst

Wanneer uw contractspartij de gemaakte afspraken niet nakomt, is het van belang om hem in gebreke te stellen om die afspraken alsnog deugdelijk na te komen. Als ook na die ingebrekestelling de afspraken nog steeds niet worden nagekomen, hebt u verschillende mogelijkheden tegenover die contractspartij.

Één van die mogelijkheden is het ontbinden van de overeenkomst. Die ontbinding heeft tot gevolg dat beide partijen niet meer gehouden zijn om de overeenkomst na te komen. Wat partijen reeds hebben gedaan om uitvoering te geven aan de overeenkomst, moet ongedaan worden gemaakt. De partij die de overeenkomst ten opzichte van u niet is nagekomen, kan daarnaast worden verplicht om uw schade vergoeden.

Hieronder kunt u een voorbeeld van een ontbindingsbrief (ontbinding overeenkomst), inclusief toelichting, downloaden.